Põhikiri

I. ÜHINGU NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK

1.1. Mittetulundusühingu(edaspidi “ühing”) nimi on Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking

1.2. Ühingu asukoht on Eesti vabariik Saare Maakond Kuressaare linn;

1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest;

1.4. Ühingu eesmärgiks on jalgrattaspordi viljelemine ja tingimuste loomine jalgrattaspordi arenguks, jalgrattavõistluste korraldamine ning spordimeisterlikkuse tõstmine. Klubi ühendab jalgrattaspordi harrastajaid, treenereid, sportlasi ja kohtunikke Saare Maakonnas.

II. ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võivad olla kõik jalgrattahuvilised;

2.2. Isik, kes soovib astuda jalgrattaklubi liikmeks, esitab ühingule kirjaliku avalduse, kandidaadi liikmeks võtmise otsustab juhatus;

2.3. Ühingu liikmetel on õigus:

2.3.1. võtta osa ühingu poolt korraldatavatest üritustest;

2.3.2. kasutada ühingule kuuluvaid vahendeid juhatuse poolt kehtestatud korras;

2.3.3. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;

2.3.4. võtta osa ühingu tegevusest vastavalt käesoleva põhikirjas nimetatud eesmärgile;

2.3.5. astuda välja ühingu liikmest isikliku avalduse alusel, isikule ei kompenseerita makstud liikme makse;

2.4. Ühingu liige on kohustatud:

2.4.1. pidama kinni käesoleva põhikirja ja ühingu kodukorra nõuetest ja eetikast, täitma ühingu juhatuse korraldusi;

2.4.2. heaperemehelikult hoidma ühingu vara;

2.4.3. tasuma tähtaegselt liikmemaksu ja muid makseid ühingu üld – ja juhatuse koosolekute otsuste alusel;

2.4.4. ühingust lahkunud või väljaheidetud liikmetele sissemakstud makseid ei tagastata.

III. ÜHINGU VARA, OSAMAKS JA SELLE TASUMISE KORD

3.1. Ühing võib omandada põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikku vara.

3.2. Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

3.3. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõtte ja lepinguvabaduse tingimustes.

IV. ÜHINGU JUHTIMIS – JA KONTROLLORGANID

4.1. Ühingu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

4.2. Liikmete üldkoosolek on ühistu kõrgeim juhtimisorgan.

4.3. Ühingu juhatuses on kolm(3) kuni viis (5) liiget.

4.4. Üldkoosolek otsustab juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu, nende tasustamise alused ja korra, samuti valib juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

4.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1) põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine

2) ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine

3) asutajaliikmete tegevuse heakskiitmine

4) aastaaruande ja bilansi kinnitamine.

5) revisjoniaruande kinnitamine

6) juhatuse tegevusele hinnangu andmine

7) juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine.

8) juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine .

9) ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise ja ühingu väljaarvamise otsuse peale esitatud kaebuste lahendamine.

10) muude seaduses ettenähtud küsimuste otsustamine.

4.6. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;

c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.

4.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole(või 2/3) ühingu liikmetest.

4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

V. HÄÄLEÕIGUSE PIIRAMINE

5.1. Ühingu liikmete üldkoosolekul annab iga liige ühe hääle.

VI. ÜHINGU TEADETE AVALIKUSTAMINE LIIKMETELE

6.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul või meediakanalite kaudu juhatuse poolt välja töötatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud korra kohaselt.

6.2. Juhatuse pädevuses olevate küsimuste lahendamise kohta teavet annab juhatus kas kirjalikult või suuliselt.

6.3. Käesolevas põhikirjas või seaduses ettenähtud vajaduse korral peab juhatus ühingu liikmetega personaalselt või üldist suulist või kirjalikku teabevahetust.

VII. ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSEST

7.1. Ühingu juhatus koostab ja esitab igal aastal üldkoosolekule kinnitamiseks ühingu majandustegevuse aastakava.

7.2. Ühing moodustab tema valduses olevate ehitiste mõtteliste osade remondiks ja muudeks põhikirjas ettenähtud kulutuste katmiseks sihtkapitali , mis kujuneb ühingu liikmete sihtotstarbelistest maksetest ja muudest allikatest.

VIII. LÕPPSÄTTED

8.1. Ühing on asutatud määramata tähtajaks

8.2. Ühing lõpetatakse:

– üldkoosoleku otsusega;

– pankrotimenetluse alustamisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

– üldkoosoleku või volinike koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

– muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

8.3. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

8.4. Ühingu või sihtasutuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik – õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

8.5. Ühingu tegevuse lõpetamine ja likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

8.6. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

8.7. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.